Thạc sĩ ICT

Chương trình Thạc sĩ Khoa học hướng Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông.

Xem thêm

Thạc sĩ QCF

Chương trình thạc sĩ ngành toán ứng dụng hướng tài chính tính toán định lượng (QCF)

Xem thêm

Các chương trình đào tạo ngắn hạn

Các chương trình đào tạo ngắn hạn

Xem thêm

Entropy 2017


The Entropy - Data Mining 2.

Hợp tác doanh nghiệp

Hợp tác đào tạo