KHOÁ ĐÀO TẠO MONTE CARLO AND ADVANCED SIMULATION METHODS

01/06/2023Data Science

Các phương pháp Monte Carlo là thành phần chính của nhiều thuật toán số được sử dụng rộng rãi trong Kinh tế lượng, Tài chính, Sinh học và tất cả các lĩnh vực được liên kết với Thống kê và Machine Learning. Ví dụ, trong Thống kê Bayes, các tham số được mô hình dưới dạng biến ngẫu nhiên nhằm mô tả chính xác sự biến động của tổng thể khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian hoặc trên các trường không gian khác nhau. Các suy luận trên mô hình được thực hiện từ kiến thức tiên nghiệm về tham số và từ một bộ dữ liệu cho trước. Để có được các biểu thức số dưới dạng kỳ vọng của một hàm mục tiêu cụ thể theo phân phối hậu nghiệm, một số thuật toán tính toán hiệu quả cần được quan tâm.
Xem thêm

Tin mới nhất

KHOÁ ĐÀO TẠO MONTE CARLO AND ADVANCED SIMULATION METHODS

KHOÁ ĐÀO TẠO MONTE CARLO AND ADVANCED SIMULATION METHODS

01/06/2023 Data Science

Các phương pháp Monte Carlo là thành phần chính của nhiều thuật toán số được sử dụng rộng rãi trong Kinh tế lượng, Tài chính, Sinh học và tất cả các lĩnh vực được liên kết với Thống kê và Machine Learning. Ví dụ, trong Thống kê Bayes, các tham số được mô hình dưới dạng biến ngẫu nhiên nhằm mô tả chính xác sự biến động của tổng thể khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian hoặc trên các trường không gian khác nhau. Các suy luận trên mô hình được thực hiện từ kiến thức tiên nghiệm về tham số và từ một bộ dữ liệu cho trước. Để có được các biểu thức số dưới dạng kỳ vọng của một hàm mục tiêu cụ thể theo phân phối hậu nghiệm, một số thuật toán tính toán hiệu quả cần được quan tâm.