Hội thảo - " Thống kê, toán và khoa học dữ liệu trong bối cảnh công nghiệp lần thứ 4"

10/12/2018

Hội thảo - " Thống kê, toán và khoa học dữ liệu trong bối cảnh công nghiệp lần thứ 4"

 

 

HỘI THẢO - " THỐNG KÊ, TOÁN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4"

Với mục đích tạo diễn đàn để các nhà khoa học về toán, thống kê và khoa học dữ liệu trình bày kết quả nghiên cứu cũng như gặp gỡ, trao đổi với nhau, Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Viện xuất sắc John Von Neumann tổ chức Hội thảo "Thống kê, Toán và Khoa học dữ liệu trong bối cảnh Công nghiệp lần thứ 4" vào hai ngày 13 và 14/12/2018 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật. Trọng tâm của Hội thảo là sự hợp tác liên ngành hướng đến ứng dụng trong kinh doanh và tài chính. Ban tổ chức mong muốn Hội thảo không chỉ là nơi trao đổi các ý tưởng nghiên cứu học thuật mà còn là nơi khởi đầu cho các ứng dụng trực tiếp vào kinh doanh và tài chính.