Thông báo về email chung của Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo Viện John von Neumann

04/01/2018

Thông báo về email chung của Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo Viện John von Neumann

THÔNG BÁO  
V/v sử dụng email chung của Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo Viện John von Neumann
 
Kính gửi:
-
Toàn thể Học viên Viện John von Neumann;
-     Các bộ phận, Viên chức, Nghiên cứu viên Viện John von Neumann,

 
Để việc triển khai, trao đổi, cung cấp các thông tin từ Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo đến các học viên của Viện được thuận tiện và nhất quán chặt chẽ hơn. Đồng thời, cải thiện quy trình, thời gian phản hồi các thắc mắc của Học viên. Viện John von Neumann thông báo về việc áp dụng email chung cho Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo.
  • Địa chỉ email: academic@jvn.edu.vn 
  • Email này là kênh liên lạc chính thức giữa Học viên Viện JVN và Bộ phận Hỗ trợ Đào tạo.
  • Email trên được sử dụng chính thức từ ngày 03/01/2018.

Viện đề nghị các bộ phận, Học viên và nhân viên Viện thực hiện tốt nội dung thông báo này.
 
Trân trọng cảm ơn./.