EsiLV

26/02/2017

Trường ESILV là một trường kỹ thuật Pháp. Tuy có tuổi đời khoảng 05 năm nhưng  đã được xếp thứ 10 trong bảng xếp hạngLe Point các trường kỹ thuật Pháp năm 2010. 

Ngày 02/04/2016 đánh đấu sự hợp tác của Viện JVN và ESiLV