École Pratique des Hautes Études (EPHE)

26/02/2017

Trường Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), được thành lập ở Sorbonne vàonăm 1868 vàđược xem như làmột trong những "tổ chức lớn 'của Pháp.

Trường Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), được thành lập ở Sorbonne vàonăm 1868 vàđược xem như làmột trong những "tổ chức lớn 'của Pháp.
Lĩnh vực nghiên cứu : Khoa học Trái đất, Lịch sử và Khoa học Ngữ văn, Khoa học và Tôn giáo.

Ký kết thỏa thuận : 2016

Viện JVN và École Pratique des Hautes Études (EPHE) ký thỏa thuận hợp tác đào tạo, thời gian 5 năm. Theo đó thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu và giảng dạy giữa hai bên, bao gồm trao đổi sinh viên, nghiên cứu viên, nhân viên; trao đổi tri thức; cùng tổ chức các hội thảo, hội nghị ; phát triển các chương trình và đề án nghiên cứu.