Phụ trách đào tạo

Ms. Nguyễn Hoàng Phụng

Phone number: (08) 3724 6560

Email: info@jvn.edu.vn

Phụ trách hợp tác doanh nghiệp

Ms. Hà Lê Mỹ Quỳnh.
 

Phone number: (08) 3724 6560

Phụ trách nghiên cứu

Ms. Huỳnh Hoàng Diễm.
 

Phone number: (08) 3724 6556

Feedback
Security code
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
by duyetdev.com